Satavan Pientaloyhdistys r.y.

Yhdistyksen SÄÄNNÖT


Hyväksytty vuosikokouksessa 26.2.2019
Satavalogo

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Satavan Pientaloyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turku.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistönomistajien yhdyssiteena ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan, edistää heidän kiinteistönomistusta ja hallintaa sekä kulttuuri- ja kotiseututyötä koskevia harrastuksiaan ja kehittää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia
- tekee viranomaisille anomuksia, esityksiä ja aloitteita
- toimii yhteistyössä samoja tarkoitusperiä ajavien järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan huvitilaisuuksia, arpajaisia ja keräyksiä
- harjoittaa kioskitoimintaa yhdessä liikepaikassa
- omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi yhdistyksen kokouksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätöksellä liittyä jäseneksi sellaiseen järjestöön, johon kuuluminen edistää jäseniston etujen valvomista, tai erota siitä.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa Satavan alueelta pienkiinteistön tai osan siitä ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on muistutuksista huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta, taikka on muulla tavalla toiminut yhdistyksen huomattavaksi vahingoksi tai toimintaperiaatteiden vastaisesti. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianosaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamista koskevan ilmoituksen postituspäivästä lukien.

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

6§ YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen toimintaa hoitaa sen vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitukseen kuuluu yhdeksi (1) toimikaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) toimintakaudeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet (½); ensimmäisenä vuonna arvan kautta ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, taikka kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan enemmistöperiaatetta noudattaen. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokous on kutsuttava koolle kirjallisesti tai muulla hallituksen sopimalla tavalla vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeellisia alaisuudessaan toimivia toimikuntia.

7§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on
- hoitaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain ja kokousten päätösten mukaisesti, panna toimeen tehdyt päätökset sekä valvoa sääntöjen ja päätösten noudattamista
- antaa lausuntoja viranomaisille
- vastata yhdistyksen omaisuudesta, talouden hoitamisesta, varojen hankinnasta ja tilinpidosta
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
- ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät sekä päättää heidän eduistaan
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella esiteltävät asiat
- tehdä esitykset kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen valitsemisesta, sekä hoitaa tarvittavat huomionosoitukset.

8§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9§ YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava toiminnnantarkastajalle riittävän ajoissa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa tilinpäätöksestä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään (1) viikkoa ennen vuosikokousta.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää, taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisesä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Puhe- ja äänioikeutta ei saa siirtää toiselle. Äänestyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänisä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaatiessa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksen päätöksistä on laadittava pöytäkirja.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta vuosikokouksen määrämällä tavalla yhdistyksen nettisivuilla olevalla ilmoituksella, jäsenille toimitetulla kirjallisella kutsulla tai jäsenille lähetetyllä sähköpostiviestillä. Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon vuosikokouksessa päätetyllä tavalla.

12§ YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle - puheenjohtaja - sihteeri - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa - kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan - läsnäolijat - äänioikeutetutjäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
10. Valitaan seuraavalle kalenterivuodelle hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan seuraavalle kalenterivuodelle yksi (1) toiminnantarkastajaa ja hänelle varatoiminnantarkastaja
12. Valitaan edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenenä
13. Asetetaan jaostot ja tarpeelliset toimikunnat, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa
14. Päätetään tavasta, jolla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ja miten muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon sääntöjen 11 §:n mukaisesti
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa ja kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä esitystä kannattaa.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä esitystä kannattaa.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistykselle lahjoitettujen ja testamentattujen varojen käytöstä päätettäköön, kuten edellä on mainittu, ellei lahjoittaja tai testamenttaaja ole nimenomaan toisin määrännyt.

14§ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.